Gratis verzending vanaf € 50,00Altijd samplesVerzending op ma & do
Filters

logo shop4makeup

De winkelwagen is leeg
De winkelwagen is leeg

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn zorgvuldig samengesteld. Hierbij is gekeken naar de Nederlandse wet, en de samengestelde voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie in overleg met de consumentenbond. 


Artikel 1 – Definities 
In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan: 
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; hierna te noemen Shop4Makeup. 
2. Afnemer: de natuurlijke persoon of collega-ondernemer die een overeenkomst op afstand aangaat met Shop4Makeup; hierna te noemen U. 
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Shop4Makeup georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kan maken van uw herroepingsrecht; 
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor u om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
7. Dag: kalenderdag; 
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is verspreid; 
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u of Shop4Makeup webshop in staat stelt om informatie die aan hem of haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Artikel 2 – Identiteit van Shop4Makeup

Shop4makeup.nl is een webshop van Ri-Jolie Visagie en Hairstyling
Utrechtlaan 13
4926 CK Lage Zwaluwe
Telefoonnummer: 0622145508
E-mailadres:
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 19.00 uur
Website: www.shop4makeup.nl 
KvK nummer : 20147198


Artikel 3 - Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Shop4makeup en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Shop4makeup.nl en u. 

Artikel 4 - Het aanbod 
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. Als Shop4makeup.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo duidelijk mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kleuren op het beeldscherm kunnen afwijken van de echte kleuren. Meer informatie is verkrijgbaar door contact op te nemen met Shop4makeup.nl per mail of telefoon. 

Artikel 5 - De overeenkomst 
1. De verkoopovereenkomst komt tot stand tussen Shop4makeup en de afnemer op het ogenblik dat de orderbevestiging bij de opdrachtgever per mail is ontvangen. Iedereen die een bestelling plaatst bij Shop4makeup verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn te downloaden op de internetsite. Een bestelling kan geannuleerd worden door ons daarvan op de hoogte te brengen via e-mail binnen 24 uur na de bevestigingsmail zonder extra kosten. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten 

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Shop4makeup. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om  de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 2 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Shop4Makeup zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Shop4Makeup binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag exclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:
- dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
- goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
- producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen is verstreken (bederf).
- verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
- cosmetica producten welke geopend zijn.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
1. Indien u gebruik maakt van herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening. 
2. Indien u een bedrag betaald heeft, zal Shop4makeup dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending terugbetalen. 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
1. Speciale acties en aanbiedingen vallen niet onder het herroepingsrecht. Dit is duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, vermeld. 

Artikel 9 - De prijs 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg 
van prijsveranderingen van de fabrikant. 
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. 

Artikel 10 – Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid 
1. Shop4makeup staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Kleuren op het beeldscherm kunnen afwijken van de originele kleuren. Wil je hulp of extra informatie, contacteer dan Shop4makeup. 

2. De aansprakelijkheid van onze producten berust bij de fabrikant(en). Shop4makeup sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid van problemen met deze artikelen uit. Bij eventuele problemen vragen wij u ons te contacteren, wij nemen vervolgens contact op met de fabrikant en zorgen voor een goede oplossing. 

Artikel 11a - Levering en uitvoering 
1. De bestelde artikelen worden geleverd nadat de betaling is ontvangen. 
2. Het is mogelijk de bestelling af te halen. Wij maken hiervoor graag eeb afspraak op de locatie van VisagieWorkshops.nl te Rotterdam.  Er worden in dat geval geen leveringskosten in rekening gebracht. Over het afhalen wordt per email een datum en tijdstip gezamenlijk overeengekomen. 
3.  Shop4makeup zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
4. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Shop4makeup kenbaar heeft gemaakt. 
5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Shop4make-up geaccepteerde bestellingen binnen 5 werkdagen versturen. Bij een bestelling waarbij er één of meerdere artikelen niet in voorraad zijn, en het langer duurt dan 5 werkdagen wordt u per mail gecontacteerd met de vermoedelijke leveringsdatum, en wordt er een afspraak gemaakt over de manier van levering. Indien u hierdoor wilt afzien van de bestelling of het niet-voorradig artikel kan dit zonder meerkosten. Wij vragen u Shop4makeup dit binnen 24 uur te melden.  
6. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Shop4makeup het bedrag dat u betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u bij Shop4makeup, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
8. Shop4makeup kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport. 
9. U bent verantwoordelijk om zichtbare schade aan de verpakking onmiddellijk te melden op de leveringsnota en te doen ondertekenen door de bezorgende partij. Goederen die stuk zijn aangekomen of mankeren worden door ons gecrediteerd of opnieuw nagezonden, mits melding binnen de 48 uur na levering per mail en eventuele voorlegging van een digitale foto. U zult een bevestiging krijgen dat we uw schadeclaim hebben ontvangen. 

Artikel 11b – Verzend- en handlingskosten 

1. De verzend- en handelingskosten bedragen 
2. Bij afhalen van de bestelling worden geen leveringskosten in rekening gebracht. 

Artikel 12 – Duurtransacties en retourneren 
1. Bent u niet tevreden over uw aankopen, dan biedt Shop4makeup u de mogelijkheid ons het artikel binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van uw bestelling terug te bezorgen. U dient ons hiervan altijd schriftelijk (via e-mail) en vooraf op de hoogte te brengen, u krijgt een bevestigingsmail bij ontvangst van uw vraag naar retourneren. 
Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd. Retourzendingen gebeuren op risico en kosten van de verzender, in dit geval U. 
2. Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven in punt 12.1, worden binnen een termijn van 30 werkdagen door ons terugbetaald. Verzendkosten, door ons of door u gemaakt, worden niet terugbetaald, u ontvangt dus de aankoopprijs minus het bedrag van de verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerd werd geleverd door Shop4makeup dan nemen wij de kosten voor verzending wél op ons. 
3. Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds gebruikt zijn of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders 
dan Shop4makeup of de leverancier van het artikel. 

Artikel 13 - Betaling 
1. Een online betaling is kosteloos voor u en snel. Uw betaling wordt onmiddellijk geregistreerd en wij kunnen uw bestelling dan ook direct gaan verwerken. 
2. Het is tevens mogelijk de betaling over te maken per bankoverschrijving, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van online betalen. 

Artikel 14. - Gegevensbeheer

5.1. Indien u een bestelling plaatst bij Shop4makeup, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Shop4makeup houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
5.2. Shop4makeup respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3. Shop4makeup maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze mailinglijst te verwijderen.

Artikel 15 - Klachtenregeling 
1. Shop4makeup streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan worden we hier graag van op de hoogte gebracht, zowel telefonisch als per email.
2. Klachten kunnen via e-mail worden ingediend bij   en zullen binnen 5 werkdagen worden behandeld. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden 
onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden en leveringsvoorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Shop4makeup.